អុជផាវចូលឆ្នាំចិន

សាលាក្រុងភ្នំពេញបានចេញបំរាមមិនអោយប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការដុតផាវក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ហើយអាជីវករនៅ

តាមទីផ្សារនានាក៏មិនអនុញ្ញាតិអោយលក់ផាវដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅតាមបណ្តាខេត្តគ្មានការហាមឃាត់នោះទេ ដោយ

ប្រជាជនអាចបន្លឺសម្លេងផាវនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃសែន ហើយការឡកមុងសាយ ក៏មានការអុជផាវជាធម្មតាដូចឆ្នាំមុនៗ។

ឧទាហរណ៍ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ផ្ទះណាដែលសែន តែងតែមានការអុជផាវ។