អុជផាវចូលឆ្នាំចិន

សាលាក្រុងភ្នំពេញបានចេញបំរាមមិនអោយប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការដុតផាវក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ហើយអាជីវករនៅ

តាមទីផ្សារនានាក៏មិនអនុញ្ញាតិអោយលក់ផាវដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅតាមបណ្តាខេត្តគ្មានការហាមឃាត់នោះទេ ដោយ

ប្រជាជនអាចបន្លឺសម្លេងផាវនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃសែន ហើយការឡកមុងសាយ ក៏មានការអុជផាវជាធម្មតាដូចឆ្នាំមុនៗ។

ឧទាហរណ៍ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ផ្ទះណាដែលសែន តែងតែមានការអុជផាវ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s